قزوین - میدان انقلاب مطب پزشکی بینا

شماره تماس مطب

028-3344-5566

قزوین - میدان انقلاب مطب پزشکی بینا

شماره تماس مطب

028-3344-5566
جدول زمانی بیمارستان بینا

ساعات حضور دکتر

تاریخ و ساعت شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
 • 1400/07/01
 • 9:00

دکتر پوریا زمانی

چشم پزشکی

دکتر ساجده رضایی

اورولوژی

دکتر یزدان فرهادی

عمومی

دکتر سمانه ملکی

گوارش

دکتر محمد زمانی

قلب

دکتر سارا باقری

دکتر راضیه حسنی

عمومی
 • 1400/07/02
 • 11:30

دکتر امیر حسینی

چشم پزشکی

دکتر مهسا کریمی

اورولوژی

دکتر محمد امین کریمی

عمومی

دکتر سمانه ملکی

گوارش

دکتر حسن حسینی

قلب

دکتر محمود شیر باقری

دکتر مریم فرهادی

عمومی
 • 1400/07/02
 • 12:30

دکتر محبوبه پلاکی

چشم پزشکی

دکتر حمیده رضایی

اورولوژی

دکتر محمد امین کریمی

عمومی

دکتر مهدیس الهیوی

گوارش

دکتر محمد زارع

قلب

دکتر کریم بوستانی

دکتر امیر بهرامی

عمومی
 • 1400/07/03
 • 11:25

دکتر پوریا زمانی

چشم پزشکی

دکتر ساجده رضایی

اورولوژی

دکتر محمد امین کریمی

عمومی

دکتر سمانه ملکی

گوارش

دکتر حسن حسینی

قلب

دکتر محمود شیر باقری

دکتر مریم فرهادی

عمومی
 • 1400/07/02
 • 12:30

دکتر محبوبه پلاکی

چشم پزشکی

دکتر حمیده رضایی

اورولوژی

دکتر محمد امین کریمی

عمومی

دکتر مهدیس الهیوی

گوارش

دکتر محمد زارع

قلب

دکتر کریم بوستانی

دکتر امیر بهرامی

عمومی
 • 1400/07/04
 • 16:30

دکتر پوریا زمانی

چشم پزشکی

دکتر ساجده رضایی

اورولوژی

دکتر محمد امین کریمی

عمومی

دکتر سمانه ملکی

گوارش

دکتر حسن حسینی

قلب

دکتر محمود شیر باقری

دکتر مریم فرهادی

عمومی
 • 1400/07/02
 • 11:30

دکتر امیر حسینی

چشم پزشکی

دکتر مهسا کریمی

اورولوژی

دکتر محمد امین کریمی

عمومی

دکتر سمانه ملکی

گوارش

دکتر حسن حسینی

قلب

دکتر محدثه محمدی

دکتر مریم فرهادی

عمومی
 • 1400/07/05
 • 12:45

دکتر پوریا زمانی

چشم پزشکی

دکتر ساجده رضایی

اورولوژی

دکتر محمد امین کریمی

عمومی

دکتر سمانه ملکی

گوارش

دکتر حسن حسینی

قلب

دکتر رهاشیری

دکتر مریم فرهادی

عمومی
450
متخصص در بینا
85
پزشک در بینا
420
همکار در بینا